Algemene Beschouwingen: eerste termijn Beeselse Lijst

Op maandag 9 november werden de algemene beschouwingen van de Gemeente Beesel geopend. De raad en het college werd in de gelegenheid gesteld een eerste reactie (termijn) te geven op de begroting van het komende jaar. Voor de raadsfracties is dit het hoogtpeunt van het politieke jaar. Hieronder is de eerste termijn van de Beeselse Lijst terug te lezen.

Beste voorzitter, geachte leden van de raad en geacht college,


voor ons ligt de begroting van onze mooie gemeente Beesel voor de periode 2021-2024. Het is een begroting die onder druk is gevormd, hetgeen een compliment waard is richting de organisatie. Toch spreekt er uit deze begroting ook nog een grote mate van onzekerheid. Onzekerheid over wat de coronacrisis ons nog gaat brengen, maar ook onzekerheid over wat de potentiële herverdeling van het gemeentefonds voor Beesel gaat betekenen. Ich bön neet geluivig, mer det zien waal hoeëgere machten. De uitkomsten daarvan zijn giswerk. Laten we ons daarom richten op waar we wel invloed op hebben.

Te beginnen met cultuur. De geschiedenis heeft vaker uitgewezen dat in tijden van schaarste cultuur het eerste kind van de rekening wordt. Ergens is dat logisch, maar het is bovenal makkelijk. De korting op de muziekgelden en het niet plaatsen van de tweetalige komborden zijn slechts twee voorbeelden van waar de afgelopen jaren de knip erin is gezet. Dat dit onze inwoners aan het hart gaat, moge duidelijk zijn. Volgens ons ligt er hier echter iets anders aan ten grondslag. Die grondslag is dat cultuur en erfgoed hetgeen is wat Beesel, Beesel maakt. Als we op cultuur blijven bezuinigen, wo doon veur ‘t den nog veur? Laten we beginnen met het alsnog betalen van de muziekgelden, als stap in de juiste richting. Betaal dat voor ons part uit de gelden voor het centrumplan. Wat zijn levendige Beeselse kernen immers zonder optredens van onze muziekgezelschappen?

We zijn ons ervan bewust dat we deze oproep ook kracht bij moeten zetten. Er is immers geld voor nodig, en dat is een schaars goed gebleken. De Beeselse Lijst wil daarom hierbij haar oproep uit het perspectiefgesprek herhalen: ga geld met geld maken! De subsidie-adviseur die in de voorliggende begroting wordt genoemd is een stap in de goede richting, maar wel een te kleine stap.

Te vaak zien wij dat gelden uit budgetten die niet op zijn gemaakt worden overgeheveld naar projecten die boven budget gaan. Dat moet eens afgelopen zijn. Het boven budget gaan moet niet worden beloond. Wij stellen voor om budgetten van projecten die niet opgaan in een grote spaarpot te stoppen. Dat geld kunnen we dan gebruiken om te investeren, waarna de revenuen terugvloeien naar de gemeente. Als raad kunnen we hiervoor de aanzet geven door het niet benutte ‘raadsbudget’ van de afgelopen twee jaar in dèt sjpaarvèrke te stoppen.

Maar dat is niet de enige manier waarop wij investeringen willen zien. In de voorliggende begroting wordt voorgesteld om 9 miljoen euro te gaan lenen. Dat is een hoop geld, maar niet onverantwoord. Sterker nog, we zouden als gemeente meer mogen en kunnen lenen. De Beeselse Lijst vraagt zich af: waarom doen we dat dan niet? Ook binnen het keur van het algemeen belang zijn er mogelijkheden om met dit geld, geld te maken. Een simpel voorbeeld zou het plaatsen van windmolens of andere manieren van duurzame energieopwek kunnen zijn. Hier liggen mogelijkheden, gank doamit aan de sjlaag!

En nee, de spaarpot en het bijlenen betekent niet dat projecten ruimer moeten worden begroot. Integendeel, realisme is het sleutelwoord. De afgelopen jaren waren drie vragen leidend bij het opstellen van budgetten:

  1. Wat gaan we doen?

  2. Wat willen we bereiken?

  3. Wat gaat het kosten?

Aan de hand van die vragen is deze keurige begroting opgesteld. Echter, mede getriggerd door het inmiddels fameuze visitatierapport Sociaal Domein zou de Beeselse Lijst daar graag nog eens drie vragen aan toe willen voegen:

  1. Wie en hoe gaan we het betalen?

  2. Waarom doen we het eigenlijk?

  3. Wat als we het niet doen?

Wij zouden graag zien dat deze vragen worden toegevoegd aan de volgende P&C-cyclus. Wij zijn namelijk van mening dat je door het toevoegen van deze W-vragen aan de voorkant al beter nadenkt over aspecten die vaak pas aan de achterkant aan bod komen. Dit kan ons veel tijd en capaciteit schelen.

Vooral de vragen ‘waarom doen we het eigenlijk?’ en ‘wat als we het niet doen?’ zijn volgens de fractie van de Beeselse Lijst van belang voor de situatie waar onze organisatie zich in bevindt. Deze vragen verzekeren ons er namelijk van dat enerzijds nut, noodzaak en maatschappelijk belang goed worden getoetst, en anderzijds eventuele alternatieven of algehele beëindiging nooit een taboe worden. Veur huuëre gaer van de anger fracties wie zie hie-euver dinke.

Genoeg over financiën. De algemene beschouwingen zijn meer dan dat. Ze bieden ons ook de mogelijkheid om te reflecteren en wensen uit te spreken.

Laten we beginnen met de reflectie. De Beeselse Lijst heeft zich in deze lopende raadsperiode al voor veel zaken sterk gemaakt. Om er een aantal te noemen: het fietsvoetpad tussen Beesel en Reuver, de Limburgse taal, een kringloopcentrum en zonneweides. Wij zijn er als fractie bès gruuëts op dit en nog meer al te hebben bereikt. Ook het MTC en het verkoopvloeroppervlak hoort hier eigenlijk bij, al zouden we hier graag de laatste stand van zaken van vernemen.

En toch, toch knaagt er nog wat. We zien de voortvarendheid waarmee in de kernen Offenbeek en Reuver huizen kunnen worden gebouwd en ook worden gebouwd. Er lijken nauwelijks hobbels op de weg naar huizenbouw. Die voortvarendheid verdient complimenten. Maar, vraagt u: wat knaagt er dan? Het knaagt aan ons dat wij deze voortvarendheid niet in kern Beesel terugzien. Weet u hoeveel huizen er op dit moment in kern Beesel te koop staan? Ich kèn ze op ein handj telle!

Eerder dit jaar hadden wij een vrij pittige motie nodig om actie op dit terrein af te dwingen. Daarnaast kost het ons als fractie veel te veel moeite om informatie van dit college te krijgen over de stand van zaken rondom de kerk, de school en het gemeenschapshuis in Beesel, laat staan dat wij hier actie zien. Wij voelen ons op dit punt gesteund door de krant en de gemeenschap. Wij verwachten hier daadkracht en ondernemersschap!

En dan: onze wensen. Normaal gesproken mag alleen degene die goed spaart zich een lang verlanglijstje permitteren. Maar u weet beter dan ik dat politieke partijen altijd een lang verlanglijstje hebben. We zullen u niet lastigvallen met de hele lijst, maar lichten er wel graag twee zaken uit.

Ten eerste willen wij hier nogmaals het thema jongerenhuisvesting onder de aandacht brengen. Dat hebben wij tijdens de algemene beschouwingen in 2019 ook al eens gedaan. We zien dat Venlo zich meer en meer aan het profileren is als studentenstad. De studentenhuisvesting ligt nu enigszins op z’n gat, om een reden die u allen bekend is. De verwachting is echter wel dat na de coronacrisis het studeren gaat aantrekken als nooit tevoren, en dat de studentenhuisvesting een enorm tekort tegemoet gaat.

Wij als gemeente Beesel kunnen daar op inspringen! De verbinding met openbaar vervoer naar Venlo en verder is immers uitstekend en zal in de nabije toekomst alleen nog maar beter worden. Daarnaast heeft een student weinig nodig qua huisvesting, de prijs is vaak leidend. In kern Reuver zijn veel leegstaande winkelpanden die voor weinig geld omgetoverd kunnen worden tot studentenhuizen. Bijkomend voordeel is dat we hiermee kunnen zorgen voor levendige kernen. Ook mogen we ervan uitgaan dat er studenten zijn die zich permanent in onze gemeente willen vestigen.

Ten tweede zien we dat er op het gebied van infrastructuur nog een wereld te winnen is. Dit hebben we ook al aangegeven tijdens het perspectiefgesprek. We zien dat er een alternatieve grensovergang komt voor vrachtverkeer. Mooi zo! Dat biedt mogelijkheden. Het lijkt ons logisch deze grensovergang op termijn ook voor regulier verkeer te gaan inzetten. Ook bij onze vrienden uit Brüggen is daar interesse voor. Op die manier zou de Keulseweg meer als fietsstraat ingericht kunnen worden, wat het toerisme alleen maar ten goede komt.

Over fietsstraten en fietspaden gesproken: we zijn in onze nopjes met hoe de renovatie van het fietspad van Beesel naar Reuver vordert. We zouden graag zien dat deze lijn wordt doorgetrokken naar het fietspad van Beesel naar Swalmen. Hier heeft de aanleg van NUTS-voorzieningen het fietspad flink gehavend, wat onveilige situaties oplevert. Daarnaast zijn wij er voorstander van om de weg bij de molen - één van onze toeristische trekpleisters - om te toveren tot fietsstraat.

Er zijn echter meer punten waar toerisme en infrastructuur bij elkaar komen. Bijvoorbeeld in tweetalige komborden. Deze komborden staan aan de grenzen van onze kernen, en geven met name toeristen een glimp van de cultuur waarin ze terecht komen. Voorzitter, een oproep: onderzoek wat er wél mogelijk is voor de komborden!

Dat brengt ons bij ons laatste punt over infrastructuur. Zoals reeds aangegeven is de Beeselse Lijst pleitbezorger van woningbouw in kern Beesel. Het ophogen van de dijken biedt daarin kansen, aangezien voormalig winterbed in aanmerking komt voor woningbouw. Dit betreft echter wel vaak kale boerengrond zonder enige wegen. Kortom: als wij meer woningbouw willen in kern Beesel - en det wille veur - dan zal dat ook aangepakt moeten worden. Dit is iets wat al op korte termijn opgepakt kan worden. Det is wat veur versjtaon onger daodkrach en ongernimmersjap.


Toet zoeëver ozze ieërste termien.


De gehele eerste termijn van de algemene beschouwingen is terug te zien via YouTube.


Door: Job Nijssen