Verkiezingsprogramma 2022-2026

Download hier het verkiezingsprogramma van de Beeselse Lijst als PDF.

Good veur mekaar!

Verkiezingsprogramma Beeselse Lijst 2022-2026

Voorwoord

Onze mooie groene gemeente Beesel is een plek waar ik me al dertig jaar thuis voel. Dit is een plek waar iedereen gelijkwaardig behandeld wordt, waar iedereen gelijk is en gelijke kansen heeft. Een plek waar naar onze inwoners geluisterd wordt en waar je geholpen wordt als het even tegenzit. De afgelopen vier jaar is me dat maar weer bevestigd in mijn functie als wethouder.

Ook heb ik ervaren dat onze gemeente een plaats is waar we samenwerken om vraagstukken op te lossen en waar we naar elkaar omzien en – als het erop aankomt – samen redzaam zijn. Dat is afgelopen zomer tijdens het hoogwater wel gebleken! In de gemeente Beesel zijn wij good veur mekaar.

Over het algemeen heeft onze gemeente de zaken good veur mekaar. Dat wil niet zeggen dat het niet beter kan. We zien dat er op gebieden als woningbouw, (verkeers)veiligheid en zorg nog veel werk te verzetten is. Ook staat ons een enorme opgave op duurzaamheid te wachten. Allemaal zaken die daadkracht en sterk bestuur nodig hebben. De Beeselse Lijst kan dat en gaat daar de komende vier jaar graag mee door!

Marcel Roelofs
Lijsttrekker


Leeswijzer

Ons verkiezingsprogramma bestaat uit 22 thema’s. De volgorde van die thema’s zegt niets over het belang van ieder thema. Ons programma is dan ook meer dan een campagneproduct; het is onze visie waarop wij onze keuzes de komende vier jaar zullen baseren.


Wonen

Wonen is een van de basisvereisten voor de leefbaarheid in onze kernen. Wonen is meer dan verblijven. Onze inwoners zijn namelijk essentieel voor een gezond verenigingsleven en het draaiend houden van de plaatselijke economie. In een ideale situatie is er sprake van een goede mix tussen generaties, levensstijlen en culturen.

Feit is dat de leefbaarheid in onze gemeente – en met name in kern Beesel – op dit moment lijdt onder een te klein woningaanbod. Waar mogelijk zal de leefbaarheid in de kernen bevorderd worden door verbetering van bestaande woningen. De Beeselse Lijst zet daarnaast in op woningbouw naar behoefte in al onze kernen.

Ook moet er ruimte komen in de gemeente voor (tijdelijke) woningen voor studenten en statushouders. Naast dat de Beeselse Lijst vindt dat er een (morele) verplichting is om hen (in ieder geval statushouders) huisvesting aan te bieden, geloven we ook dat zowel studenten als statushouders een antwoord zijn op de vergrijzing die onze gemeente doormaakt.

Speerpunten:

 • Bouw op korte termijn voldoende en voor iedere doelgroep betaalbare woningen.

 • Versnelde bouw van (tijdelijke) woningen voor studenten en statushouders wordt gerealiseerd.

 • Er komt eenvoudigere regelgeving voor renovatie, verbouw en nieuwbouw en ook splitsen van een bestaande woning in appartementen.

 • Invloed op woningbouw en woningtoewijzing bij woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.

 • Na bedrijfsbeëindiging in het buitengebied mag op die plek een burgerwoning worden gebouwd.


Voorzieningen

De basisvoorzieningen in onze kernen zijn van levensbelang. Als het behoud hiervan in gevaar komt, dan mag dat best een gemeentelijke (financiële) bijdrage vergen. Daarnaast is het belangrijk om een goed ondernemersklimaat voor winkelbedrijven te hebben.

Speerpunten:

 • Iedere kern beschikt over toekomstbestendige scholen, voldoende winkels en een huisartsenpost.

 • Iedere kern beschikt over een ontmoetingsruimte voor sociale en culturele activiteiten.

 • Eenzame inwoners moeten elkaar op laagdrempelige wijze kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld door dagbesteding voor ouderen.

 • De nieuwe basisschool in Beesel moet bij sportpark de Solberg gebouwd worden.


Openbare Ruimte

De omgeving waarin onze inwoners actief zijn, wonen en recreëren moet afgestemd zijn op hun behoeften en bijdragen aan het plezier om hier te wonen en te werken. Dit houdt ook in dat de openbare ruimte schoon en veilig is, dat wegen en fietspaden goed zijn onderhouden en dat de straatverlichting functioneert. De Beeselse Lijst vindt het namelijk belangrijk dat de openbare ruimte ook voor iedereen toegankelijk en bewegingsvriendelijk is.

Toegankelijkheid is ook sociaal. Naast het stimuleren van wijkplannen voor de hele gemeente, maakt de Beeselse Lijst zich daarom sterk voor het samen met de bewoners opwaarderen van de oudere wijken. Door dit samen te doen zorgen we ervoor dat iedereen zich thuis voelt in zijn of haar wijk.

Speerpunten:

 • Het openbare gebied is gastvrij, schoon en toegankelijk voor iedereen.

 • Doorpakken met het – in overleg met de bewoners – opknappen van oudere wijken zoals gedaan bij de wijken Hazenkamp en Spoorkamp.

 • Overwegen vrijgave reststroken aan (buurt)bewoners. Zo zal de verkoop van reststroken het bestaande straatbeeld niet aantasten.

Veiligheid

Waar je woont moet je je thuis voelen. En om je thuis te kunnen voelen moet de omgeving veilig zijn. De Beeselse Lijst vindt een veilige woon- en werkomgeving voor iedereen een basisbehoefte. Gemeente, politie en inwoners zijn hier samen voor verantwoordelijk.

Gelukkig zien we met de komst van buurtapps dat dorpen en wijken goed in de gaten hebben als er eens iets niet in de haak in hun omgeving. Maar is dat genoeg? Door landelijk beleid is de politie-inzet in onze gemeente de afgelopen jaren alleen maar afgenomen. Dat moet anders.

De Beeselse Lijst zet daarnaast in op korte aanrijtijden van hulpdiensten als ambulance en brandweer. We moeten minimaal de huidige aanrijtijden waarborgen. Daartoe blijft een goede toerusting en huisvesting voor de brandweer in onze gemeente een vereiste.

Speerpunten:

 • Een veilige woon- en werkomgeving voor iedereen.

 • Actief meedoen met de landelijke lobby voor meer politie.

 • Zorgen dat politie en BOA’s juist worden gebruikt, bijvoorbeeld door de Algemene Plaatselijke Verordening te herzien.

 • Meer lokale campagnes gericht op preventie.

 • Het in stand houden van de huidige brandweerpost in onze gemeente door vervanging van het verouderde gebouw.

 • Positieve aandacht voor bekende hangplekken in onze gemeente.


Economie

Waar mogelijk dient de versterking van onze economie gekoppeld te worden aan de realisatie van maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid, gezondheid, zorg, sport, mobiliteit en veiligheid.

Een belangrijke voorwaarde om bedrijvigheid te stimuleren, is de zorg voor een positieve ‘beleving’ van onze gemeente Beesel. Daarbij gaat het onder andere om economische functies zoals winkels, horeca, cultuur, sport, vrije tijd, evenementen, groen en de woonomgeving. Met de herinrichting van het centrum in Reuver is hiertoe al een aanzet gegeven.

Er wordt ingezet op blijvende ondersteuning voor werkzoekenden waarbij beleid en uitvoering zijn afgestemd op onze lokale omstandigheden. Speciale aandacht gaat hierbij naar de oudere werkzoekenden. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden zoveel mogelijk begeleid naar werk bij een reguliere werkgever, ook om te voorkomen dat zij in een isolement komen.

Speerpunten:

 • Herwaardering gebied rondom Cactuswereld (bedrijventerrein De Klok), onder andere door de verkoop van bedrijfskavels te versnellen.

 • Ondernemers kunnen rekenen op vermindering van regelgeving en snelle afwikkeling van hun vragen.

 • Het ondernemersloket blijft gehandhaafd.

 • Doorpakken in de kernen Offenbeek (winkelaanbod) en Beesel (winkelaanbod en functie Herberg De Bongerd).

 • De gemeente neemt samen met de ondernemersvereniging het voortouw in de samenwerking tussen detailhandel, horeca en de toeristische sector om de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden te versterken.

 • Een proef draaien met het op een later tijdstip houden (meer in avonduren) van de weekmarkt in Reuver.

 • Aantrekken van nieuwe (arbeidsintensieve) bedrijvigheid door de verkoop van bedrijfskavels op onze bedrijventerreinen.

 • Vergroten van de slaagkansen van startende ondernemers en ZZP’ers.

 • Bevorderen van arbeidsparticipatie, vooral van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.


Verkeersveiligheid

De verkeersdruk op onze wegen neemt toe. Dit leidt tot onveilige situaties. Daarnaast wordt op veel wegen te hard gereden. Het is zaak om deze locaties in beeld te hebben en te kijken welke mogelijkheden er zijn om hardrijden te ontmoedigen of onmogelijk te maken. Gedragsaanpassing en effectieve handhaving hoort daarbij.

We vinden dat bewustwording voor veilig weggedrag in het verkeer met voorrang opgepakt moet worden. Verkeersveiligheid kan niet vroeg genoeg aangeleerd worden. Onze scholen spelen een rol daarbij.

Speerpunten:

 • Zorg voor actueel Verkeerscirculatieplan om inzicht te hebben voor gevolgen van nemen verkeerskundige maatregelen (met visie vooruit).

 • Aandacht voor verkeersdruk aantal locaties zoals op de Burgemeester Jansenstraat, Heerstraat, Hoogstraat, Kerkstaat, Mariastraat en de Rijksweg.

 • Vaker snelheidscontroles op plaatsen waar dat kan.

 • Waar mogelijk fietsers en auto’s gescheiden rijbanen geven.

 • Optimaliseer en stimuleer gebruik van (betaalbaar) openbaar vervoer.

 • Verkeerseducatie op scholen bevorderen.

 • Intensiveren gedragsaanpak op straat en wijkniveau.


Bereikbaarheid

Mobiliteit is een middel om mee te kunnen doen in de samenleving en draagt bij aan de kwaliteit van ons leven. Onderzoek welke mobiliteit behoeftes onze inwoners hebben. We willen dat het openbaar vervoer minimaal op het huidige niveau blijft. We merken namelijk dat dit bijdraagt aan de sociale ontsluiting van minder mobiele inwoners.

Speerpunten:

 • Verdubbeling fietspad Reuver-Belfeld.

 • Daar waar blauwe zones zijn deze handhaven, geen betaald parkeren.

 • De spoorlijn wordt verdubbeld en geëlektrificeerd, maar alleen personenvervoer mag daar gebruik van maken. Niet méér goederentreinen door onze gemeente.

 • Spoorwegovergangen mogen niet lijden onder de opwaardering van het spoor.

 • Behoud van de veerdienst naar Kessel.

 • Zorgen voor een goede en verkeersveilige ontsluiting van Ouddorp in kern Beesel.

 • Stimuleer en faciliteer vrijwillige vervoersdiensten.

 • Zorg voor goede digitale bereikbaarheid.

 • Goede fietsverbinding met onze buurgemeente Brüggen.


Natuur

Voor inwoners en bezoekers nemen onze natuurgebieden een belangrijke plaats in. Het Meerlebroek, de Rijkelse Bemden, de Maasoevers en de Witte Stein zijn voorbeelden van natuurgebieden die voor iedereen toegankelijk zijn.

Neem regie op de ontwikkelingen in het buitengebied. Hoe ziet ‘t Brook er nu uit en hoe zouden we willen dat dit gebied er over pakweg 50 jaar uitziet? Die visie maken we samen met de huidige bewoners en gebruikers aan de hand van thema’s als landbouw, natuur, toerisme en duurzaamheid.

Daarnaast is voor bezoekers is een goede bewegwijzering naar en in onze natuurgebied belangrijk. Voor kinderen is het belangrijk dat zij zo jong mogelijk kennis maken met de natuur. Stichting IVN De Steilrand vervult hierin met ondersteuning van de gemeente een belangrijke rol.

Het openbaar groen in de kernen zorgt (mits aantrekkelijk) voor leefbaarheid en draagt bij aan de biodiversiteit en klimaatadaptatie. Het groen is een beeldbepalend onderdeel van onze openbare ruimte en dient goed te worden onderhouden.

Speerpunten:

 • Onze natuurgebieden zijn via een goede bewegwijzering vindbaar en toegankelijk.

 • Voldoende groen in onze openbare ruimte met een goed en betaalbaar onderhoudsniveau.

 • Voor ieder pasgeboren kind dat in onze gemeente wordt ingeschreven worden 10 bomen geplant.

 • Schooltuintjes ontwikkelen bij scholen.

 • De eikenprocessierups en de Japanse Duizendknoop worden bestreden.

 • Er komt strikter beleid op intensieve veehouderij.


Toerisme

Onze gemeente heeft veel te bieden. Noem bijvoorbeeld de vele fiets- en wandelpaden, de mooie natuur en haar rust en het erfgoed. De Beeselse Lijst is trots op onze historie en het landschap. Daar mogen we zeker met meer trots over vertellen!

Toerisme is een belangrijk onderdeel van onze gemeentelijke economie. Toeristische ondernemers, horecabedrijven en winkeliersverenigingen worden betrokken bij het ontwikkelen van plannen rondom toerisme. Hierbij is het logisch dat ook de historische kringen en natuurorganisaties een rol hebben. Samen zorgen we voor een aantrekkelijk aanbod voor iedereen.

Speerpunten:

 • Onderhouden en verbeteren recreatieve fiets- en wandelroutes en maak deze rolstoel- en kinderwagentoegankelijk.

 • Goede verwijsborden (met afstanden of reistijden) naar de kernen en hun bezienswaardigheden.

 • De digitale infopunten moeten meer informatie geven over activiteiten en bezienswaardigheden binnen onze eigen gemeente.

 • Meer verblijfsrecreatie in onze gemeente, naast de toestroom van vele dagjesmensen.

 • Zet Beesel ook buiten onze regio op de kaart.


Evenementen

De Beeselse Lijst koestert de eigenheid van onze kernen met hun bijzondere tradities en evenementen. De marktactiviteiten in Beesel, Offebek Lazy Sunday en de Beachparty zijn voorbeelden van evenementen die dankzij vrijwilligers ieder jaar weer opnieuw bijdragen aan de leefbaarheid.

Speerpunten:

 • De gemeentelijke ondersteuning van evenementen blijft gehandhaafd.

 • De gemeente helpt organisatoren actief met mogelijke (externe) subsidies.

 • Organiseer een groot gemeentelijk evenement (zoals het LCW) samen met de gemeente Brüggen.

 • Vermarkt Drakenrijk en Manegeterrein als evenemententerreinen.


Sport

Sport vervult voor jong en oud een belangrijke rol in het dagelijks leven. Sport is welzijn, bewegen, je fit en gezond voelen, mensen ontmoeten en meedoen in de samenleving. De Beeselse Lijst maakt zich daarom sterk voor alles dat met sport te maken heeft. Ieder initiatief dat onze inwoners helpt te bewegen telt. Zo zorgen we ervoor dat er geen drempels zijn om te kunnen sporten, én dat iedereen de sport kan uitoefenen die hij of zij zelf wil.

Speerpunten:

 • Zoveel mogelijk aansluiten bij de campagne Gezondste Regio.

 • Inzetten op multifunctioneel gebruik van de faciliteiten.

 • Behoud Zwembad De Bercken.

 • Onderzoek of zwemonderwijs onderdeel van het lespakket kan worden.

 • Speelvoorzieningen in de gemeenten worden voorzien van sporttoestellen voor alle leeftijden.

 • Iedereen moet betaalbaar kunnen sporten.


Kunst en cultuur

In de Gemeente Beesel hebben we geluk dat er veel culturele initiatieven zijn. Vanwege corona heeft de sector flink te lijden gehad en daarom best een steuntje in de rug gebruiken. De gemeente moet een belangrijke rol blijven spelen in de cultuuruitoefening en -beleving.

Ons culturele erfgoed bestaat uit een rijk verenigingsleven en vele monumenten met historie. Dat bepaalt wie we zijn en dat moet behouden blijven. In 2025 bestaat Beesel 750 jaar. Dat moment grijpen wij graag aan om onze cultuur in het zonnetje te zetten.

Maar het koesteren en uitdragen van onze cultuur begint bij onszelf. Dat kan al met iets heel eenvoudigs als ons dialect. Dit is iets dat ons allemaal verbindt en daar moeten we trots op zijn. Als Beeselse Lijst zijn we daarom voorstander van tweetaligheid waar het kan.

Speerpunten:

 • De gemeente helpt cultuurorganisaties actief met mogelijke (externe) subsidies.

 • Inventariseren en aanwakkeren van het aanbod van lokale kunst, kunstenaars en cultuur voor toeristische doeleinden.

 • De gemeente biedt waar mogelijk tweetalige communicatie aan.

 • Aandacht voor ‘750 jaar Beesel’ in 2025 inclusief jubileumsubsidiepot voor (cultuur)initiatieven die worden georganiseerd in dit kader.

 • De gemeente ondersteunt de organisatie van het Draaksteken in het kerkdorp Beesel in 2023.

 • Cultuur- en muziekonderwijs blijft beschikbaar voor basisschoolleerlingen.

 • In stand houden van onze bibliotheek op basis van tenminste huidige kwaliteitsniveau.


Zorg

We vinden het van belang dat er zorg is voor alle levensfasen waarin mensen verkeren. Als kind, als ouder als grootouder. Maar ook als mantelzorger, vrijwilliger, vriend of buurtgenoot.

Door het stijgen van de gemiddelde leeftijd (de ‘vergrijzing’) komen steeds meer mensen in aanmerking voor zorg en ondersteuning waarmee ze zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Gezinnen vormen een cruciale factor in de samenleving. Ze voeden kinderen op en maken hen klaar voor de toekomst. Kinderen in alle leeftijdsfasen moeten kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten.

De jeugd heeft door de verschillende lockdowns klap na klap te verwerken gehad. Dat heeft gevolgen voor hun ontwikkeling. Als gemeente moeten we toekomen aan de behoeftes van onze jongeren. Hier valt ook het tijdig herkennen van problemen van individuele jongeren onder.

Speerpunten:

 • Ouderen begeleiden om zolang als zij dit wensen zelfstandig te kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving.

 • De dagbesteding voor ouderen blijft minimaal op het huidige niveau.

 • Er wordt ingezet op maximale ondersteuning en begeleiding van mantelzorgers.

 • Alle kinderen hebben gelijke en eerlijke kansen en ontwikkelingsmogelijkheden.

 • Er is een goede toegankelijke schuldhulpverlening.

 • Een tekort aan basisvaardigheden (zoals bijvoorbeeld laaggeletterdheid, digitale vaardigheden) wordt vroegtijdig opgespoord en er worden mogelijkheden geboden deze te ontwikkelen in samenwerking met de bibliotheek.

 • Zet samen met ouders in op preventief jongerenbeleid.

 • De jongerenwerker blijft actief in de gemeente.

 • Jongeren moeten jong kunnen zijn en daarvoor de ruimte krijgen.


Meedoen

Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe. Niet iedere inwoner heeft de mogelijkheid om de ondersteuning te organiseren die hij of zij nodig heeft. De Beeselse Lijst vindt het belangrijk dat de gemeente deze mensen helpt.

Ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren kunnen bevorderd worden door onder andere het aanbieden van muziekonderwijs, sport en spel, maar ook bijvoorbeeld door een werkplaats en/of cursussen. Die cursussen kunnen ook helpen bij bij- en omscholing naar kansrijke beroepen waardoor werkzoekenden meer kansen krijgen. Vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen kunnen ons daarbij helpen.

Voor volwassenen is een goede beheersing van de Nederlandse taal een basisvoorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Wie Nederlands kan spreken en schrijven, kan zich beter redden in het dagelijkse leven. Datzelfde geldt ook steeds meer voor digitale vaardigheden.

Onder meedoen valt volgens de Beeselse Lijst ook burgerparticipatie. Met het “ja, tenzij” in plaats van het “nee, maar” heeft de Beeselse Lijst zich ingezet voor het bieden van ruimte voor inwonerinitiatieven. Daar verandert voor ons niets in. Maar is dat voldoende? Daarom wil de Beeselse Lijst beter en sneller inzicht in de meningen van alle inwoners. Hiervoor willen wij een proef gaan starten met een burgerpanel. Zo’n burgerpanel bestaat uit een groep inwoners die samen een goede afspiegeling vormen van de Beeselse gemeenschap. Op deze manier kunnen wij ophalen terwijl de regie bij de gemeente blijft.

Speerpunten:

 • Jongeren kunnen zich beter ontwikkelen door het aanbieden van een gevarieerd cursusaanbod.

 • Het analfabetisme in Beesel wordt verder terug gedrongen. Ondersteuning en (bij)scholing voor vrijwilligers wordt actief aangeboden.

 • De gemeente helpt vrijwilligers(organisaties) actief met mogelijke (externe) subsidies.

 • De gemeente helpt organisaties en verenigingen met het werven van vrijwilligers.

 • Inwoners, maatschappelijke instellingen en professionals worden nadrukkelijk betrokken bij het tot stand brengen van beleid.

 • De gemeente maakt goede afspraken met partners over participatie en verwachtingen daarbij.

 • Er komt een kernencoördinator die overzicht heeft over wat er leeft in alle kernen en een secretaris is voor onze kernoverleggen.


Duurzaamheid

We staan voor grote uitdagingen om (de gevolgen van) de klimaatverandering een halt toe te roepen. Daarom is wereldwijd afgesproken de uitstoot van broeikasgassen voor 2050 tot nagenoeg nul te reduceren, en daarvoor is een stevige energietransitie nodig, ook in de Gemeente Beesel.

Er zijn nog tal van uitdagingen die we met elkaar moeten aangaan. We gaan daarbij voor kwaliteit. Generaties na ons moeten trots zijn op de keuzes die nu gemaakt worden. Maar het is allereerst belangrijk dat die generaties nog een wereld hebben.


Hernieuwbare energie

Als Beeselse Lijst beseffen we dat met name grootschalige opwek (grote zonneweides en windmolens) voor weerstand kan zorgen. Daarom willen we deze opgave aanpakken van uit een gebiedsvisie op ons buitengebied. We willen een visie hoe ons buitengebied er over pakweg 30 tot 40 jaar uitziet, ook met locaties voor bijvoorbeeld enkele windmolens. Het verkrijgen van draagvlak is de belangrijkste vereiste om dit soort grootschalige projecten te kunnen realiseren. Dat doen we door met alle betrokken partners in dialoog te gaan en ervoor te zorgen dat de inkomsten ten goede komen aan onze burgers.

Speerpunten:

 • Doorgaan met het uitwerken van projecten voor grootschalige opwek.

 • Winsten van grootschalige opwek moeten terugvloeien in de gemeenschap.

 • Samen met de regio moet het stroomnet verbeterd worden om de duurzaam opgewekte energie aan te kunnen.

 • Onderzoek met de regio de opslag en omslag van duurzame energie, bij voorkeur in onze eigen gemeente.


Warmtevisie

De transitie (overgang) naar duurzame energiebronnen is een bijzonder ingrijpend proces. De transitie zal iedereen raken en komt tot achter de voordeur. In het Klimaatakkoord staat namelijk dat in 2050 alle Nederlandse huizen aardgasloos moeten zijn.

Volgens de Beeselse Lijst is het een vereiste dat het voor iedereen betaalbaar moet zijn. Daarom willen wij tot 2030 geen enkele woning – met uitzondering van nieuwbouw – verplichten al aardgasvrij te zijn. De tijd tot 2030 moeten we benutten om zoveel als mogelijk onze woningen te verduurzamen (isoleren). Wat we niet verbruiken hoeven we niet te betalen én niet op te wekken.

Speerpunten:

 • Energiecoaches adviseren woningbezitters op welke wijze ze hun woning kunnen verduurzamen inclusief advies over subsidies en duurzaamheidsleningen.

 • Een duurzaamheidsloket voor laagdrempelig advies.


Klimaatadaptatie

Ons klimaat verandert snel en leidt steeds vaker tot weersextremen. Dat hebben we afgelopen zomer wel gemerkt. We zullen ons aan die extremen moeten aanpassen (adaptatie). Volgens de Beeselse Lijst moeten we ons daarbij aanpassen aan de natuur. Daar kunnen we niet snel genoeg mee beginnen. De natuur kan zonder ons, wij niet zonder de natuur.

Speerpunten:

 • Houd bij (ver)bouw direct rekening met de opgave van de klimaatverandering.

 • Neem voldoende maatregelen om wateroverlast en hittestress te voorkomen: “steen eruit, groen erin.”

 • Energiecoaches adviseren grond- en woningbezitters op welke wijze ze hun eigendommen aanpassen aan het klimaat.


Mobiliteit

Met slimme mobiliteitsoplossingen maken we ons minder afhankelijk van de (vervuilende) auto. Daarom zullen we op een andere manier moeten gaan denken en handelen over mobiliteit. Daarnaast moeten we ook lessen trekken uit deze coronaperiode.

Speerpunten:

 • Zorg voor goede en veilige fietsverbindingen waardoor forenzen graag de fiets pakken.

 • Maak thuiswerken makkelijker waardoor de auto minder wordt gebruikt.

 • Samen met regiovervoerder kijken of naast de spoorlijn ook de bus elektrisch kan worden.

 • Er komen meer laadpalen in onze gemeente.


Afval

Onze grondstoffen raken op enig moment uitgeput. Dit vraagt om een ander kijk op productie en consumptie. De Beeselse Lijst wil dat bestaande materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycled.

Een relatief gemakkelijke stap om te beginnen is via het scheiden van afval. Hoe beter we afval scheiden, hoe meer afval opnieuw gebruikt kan worden. Ook dringen we zo de hoeveelheid huishoudelijk afval terug. Dat is namelijk 60kg per inwoner per jaar in onze gemeente. Dit moet 30kg worden in 2025. Dit kan door de inzameling hiervan slimmer te organiseren.

Om verspilling tegen te gaan, moeten we ervoor zorgen dat er voldoende plaatsen zijn waar spullen een tweede kans kunnen krijgen of gerepareerd kunnen worden. Als we dat samen met het Grescollege doen vergroten we ook nog eens de bewustwording van onze jeugd én leren we hen de noodzakelijke vaardigheden.

Speerpunten:

 • Het delen van gebruiksartikelen (bijvoorbeeld gereedschap) moet aangemoedigd worden.

 • Er komen meer inzamelpunten voor ten behoeve van kringloop.

 • Het maken van compost van het eigen groen- en tuinafval wordt gestimuleerd.

 • Er komt een nieuwe zwerfafvalcampagne.


Financiën

De Beeselse Lijst staat voor een gezonde financiële gemeente met een meerjarig dekkende begroting. Wij willen voldoende reserves waardoor tegenvallers kunnen worden opgevangen. Er wordt geen geld uitgeven dat er niet is. Hoe de gemeente geld krijgt en uitgeeft wordt begrijpelijk gemaakt voor iedere inwoner. Wat dat laatste betreft heeft de Beeselse Lijst de afgelopen jaren al veel voor elkaar gekregen.

De Beeselse Lijst wil waar mogelijk geld met geld gaan maken. Dat kan bijvoorbeeld door te investeren in duurzaamheidsprojecten waarbij de gemeente de opbrengsten ontvangt en naar eigen inzicht kan herinvesteren in de gemeenschap.

Speerpunten:

 • We voeren een gezond en solide financieel beleid.

 • Nieuw beleid heeft financiële ruimte nodig.

 • Klare taal over hoe de gemeentefinanciën zijn opgebouwd en hoe geld wordt uitgegeven.

 • De gemeenteraad monitort de financiën op een overzichtelijke en heldere manier.

 • De lasten worden niet verder verzwaard dan momenteel voorzien.


Dienstbaarheid

Hoe(veel) de gemeente en haar inwoners met elkaar communiceren zegt veel over de kwaliteit van hun relatie. In de huidige (digitale) samenleving zijn er allerlei mogelijkheden om in contact te komen met inwoners.

Zowel burger als overheid mogen van elkaar verwachten dat juiste gegevens aan elkaar verstrekt worden. Van de overheid mag verwacht worden dat zij correct en binnen de gestelde termijnen reageert.

Inwoners moeten er zonder meer vanuit kunnen gaan dat hun gegevens in goede handen zijn. Dat geldt in het bijzonder bij zorg, jeugdzorg en jeugdbescherming maar ook bij andere gegevens in de persoonlijke levenssfeer.

De Beeselse Lijst eist integriteit van iedereen die bij het gemeentelijk bestuur en de gemeentelijke organisatie betrokken is: bestuurders, raadsleden en medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie. Want integriteit is een onmisbare voorwaarde voor een goede relatie tussen burgers en de gemeente.

Speerpunten:

 • De gemeente communiceert tijdig, volledig en begrijpelijk met haar inwoners.

 • Inwoners krijgen binnen een redelijke termijn antwoord op (aan)vragen.

 • Inwoners die onvoldoende digitaal zijn worden anders geïnformeerd.

 • De bescherming van de privacy van de burgers voldoet aan de hoogste eisen.

 • Inwoners worden te allen tijde te woord gestaan, hetzij fysiek, hetzij digitaal.

 • Als een verantwoordelijk ambtenaar een inwoner op een bepaald moment niet te woord kan staan, dan neemt de ambtenaar op een later moment zelf contact op.

 • Communicatie verloopt via één centraal punt.

 • Inwoners mogen van politieke ambtsdragers verwachten dat zijn eerlijk en open zijn. Geen achterkamerpolitiek en geen cliëntelisme.

 • Zero-tolerancebeleid ten aanzien van het schenden van integriteit.


Aan de hand van dit programma gaan wij de komende vier jaar voor u aan de slag. Met de Beeselse Lijst heeft Beesel het good veur mekaar!


Download hier het verkiezingsprogramma van de Beeselse Lijst als PDF.