Terugkoppeling Webinar 'Wonen in Beesel'

Op donderdag 22 april heeft de Beeselse Lijst haar eerste webinar georganiseerd. Het thema was ‘Wonen in Beesel’. We zijn heel blij met de opkomst en de informatie die we hebben kunnen verzamelen.

Het doel van het webinar was in principe drieledig: de Beeselse Lijst wilde kort aangeven wat zij wenst te bereiken met woningbouw, de inwoners van Beesel konden hun standpunten delen en de Beeselse Lijst kon op deze manier in contact treden met de inwoners van Beesel. Daarnaast was er ruimte voor Blie in Beesel Drakedörp (BiBD) om haar bevindingen te delen en presenteren.

De voornaamste algemene bevindingen opgesomd van de avond waren:

 • Snelheid is van belang op het gebied van woningbouw in Beesel, aangezien dat de leefbaarheid ten goede komt.

 • Jongeren én ouderen gaven aan dat het moeilijk is om woning in Beesel te vinden.

 • Voor die snelheid is het van belang dat direct aanwonenden vanaf dag 1 betrokken worden bij woningbouwplannen in hun buurt.

 • De grotere lege groene vlakken in het dorp moeten niet allemaal worden volgebouwd, kijk dus ook naar uitbreiding!

   • Hiervoor is wel afstemming met de Provincie nodig.

 • Het is belangrijk dat er periodiek behoefteonderzoeken worden gedaan, zodat er gebouwd kan worden naar behoefte.

   • Zo houd je behoefte en aanbod (lees: nieuwe plannen) in balans!

 • Zet ook in op particulier opdrachtgeverschap, waarbij al bleek dat op dit gebied reeds stappen worden gezet in Beesel.

   • Het was goed om te zien dat dorpsgenoten door het webinar hierover in contact kwamen.

 • Er werden veel locaties benoemd waar ontwikkeling wellicht mogelijk zou kunnen zijn: Sjpiekershof II, Solberg III, leeg bouwkavel Hoogstraat, en eventueel zelfs terrein van Garage Lennaerts?

 • Er is behoefte aan een langetermijnvisie, specifiek voor Beesel.

Het was fijn om te horen dat het gros van deze bevindingen overeenkomen met de visie van de Beeselse Lijst. Als Beeselse Lijst pleitten we namelijk al jaren voor meer woningbouw in Beesel. We zien dat er nu schot in die zaak komt. Tegelijkertijd realiseren we ons dat juist het vele groen het fijn wonen in Beesel maakt. Hier moeten we een balans in vinden, opdat het leuk wordt en blijft voor iedereen!

Vragen

Daarnaast zijn er voor en tijdens de avond een aantal vragen gesteld die onbeantwoord zijn gebleven. Wij doen graag een poging deze van antwoord te voorzien. De vragen die we niet kunnen beantwoorden zullen we zeker nog stellen in het gemeentehuis.

 1. Als er gebouwd gaat worden, hebben de mensen uit Beesel dan voorrang bij koop en huur?

Dit is bij panden van woningcorporaties wettelijk lastig te regelen. Bij particuliere plannen zijn daar geen regels voor en zouden mensen uit Beesel in principe dus voorrang kunnen krijgen. Wat de Beeselse Lijst betreft is het mooi als Beeselnaren zelf een vorm van voorrang krijgen, maar wat ons betreft is aanwas van buiten het dorp ook welkom!

 1. Waarom zijn de KLC-gelden (Subsidie Kwaliteit Limburgse Centra) van de provincie alleen in Reuver geland?

Dit is een politieke keuze geweest van de verantwoordelijk portefeuillehouder. Meer informatie over deze subsidie is te vinden op de website van de Provincie.

 1. Komen er nieuwe woningen in leegstaande panden zoals voormalige Rabobank, langs Broekmans, de herberg, Bakkerij v.d. berg?

Van alle panden is bekend dat er plannen zijn om hier woningen (of woonvormen) in te realiseren, zie ook Beesels Blaedje nr. 4 (april 2021). Het is echter niet bekend in welk tijdsbestek deze gerealiseerd zullen zijn.

 1. Is bekend hoeveel (jonge) Beeselnaren een huis willen kopen?

Nee, niet echt. Het recentste woonbehoefteonderzoek is alweer 2 jaar oud. Het werd wel duidelijk dat er een nieuw behoefteonderzoek (voor jongeren) gedaan moet worden. Dit kan bijvoorbeeld door BiBD gebeuren, maar ook door de gemeente in eigen beheer. We gaan hier achteraan.

 1. Waarom is project bovenste Solberg fase 3 nooit afgerond?

Omdat dit gebied in het watervoerend winterbed van de Maas lag. Bij overstromingen zou dit dus onder water komen te staan. Met de ophoging en verlenging van de dijk kan dit echter niet meer gebeuren, waardoor na realisatie van de dijk eventuele ontwikkeling hier weer mogelijk is. Hierbij dient wel in het achterhoofd te worden gehouden dat deze grond in particulier eigendom is. De eigenaar beslist zelf wat er met zijn grond gebeurd.

 1. Waarom is het project achter Sjpiekershof (fase 2) en de school nooit afgerond?

Omdat toenmalig Woongoed 2-duizend (nu Nester) van deze plannen heeft afgezien, om redenen die waarschijnlijk te maken hadden met de economische crisis van 10-15 jaar geleden. Nester heeft deze plannen echter weer opgepakt, maar het precieze wat en hoe (lang) is nog onbekend.

 1. Waarom is het zo moeilijk om erachter te komen of er bouwplannen zijn en in welk tijdsbestek deze worden gerealiseerd?

Bouwplannen die zijn goedgekeurd worden gepubliceerd in het bestemmingsplannenoverzicht op de website van de gemeente. Het feit dat hier nu geen (woning)bouwplannen voor kern Beesel te vinden zijn is dat er op dit moment geen goedgekeurde bouwplannen zijn. Wel hebben we nog gevraagd om een overzicht van alle bouwplannen in kern Beesel vanaf 2019.

 1. Hoe rijmen wij woningbouw met milieu?

De landelijke overheid heeft hierover duurzaamheidsregels opgesteld, die ook terugkomen in lokaal beleid. Meer hierover is te vinden op https://duurzaam.beesel.nl/.

Toekomst

Dit was de eerste webinar die de Beeselse Lijst heeft georganiseerd. Alhoewel we over het algemeen tevreden zijn over het verloop ervan, zien we zeker in dat er nog een aantal zaken beter kunnen. Om die reden hebben we ook nog een feedbackformulier nagezonden. Iedereen die dat formulier heeft ingevuld: bedankt!

Uit die feedback blijkt daarnaast dat er zeker behoefte is aan meer van dit soort webinars, die ook over andere thema's mogen gaan. Er wordt aangegeven dat dit (zodra het weer mag) ook fysiek mag worden georganiseerd. Ook bleek dat de deelnemers meer willen weten wat het standpunt van de Beeselse Lijst zelf is. Dit laatste was niet ons eigen uitgangspunt voor de organisatie van het webinar, maar we gaan hiermee aan de slag, en dit wordt wat ons betreft zeker vervolgd!