Toekomst Basisschool Beesel

Vlak voor de jaarwisseling is bij de inwoners van Beesel de tussenevaluatie van Blie in Beesel Drakedörp (BiBD) op de mat gevallen. BiBD heeft de afgelopen jaren veel werk verzet, waarvoor zij alle lof verdienen! In hun tussenevaluatie was ook een groot stuk gereserveerd voor de toekomst van de basisschool in Beesel. Enkele dagen voor het kerstreces is de gemeenteraad bijgepraat over deze plannen.

De hele tussenevaluatie is terug te lezen op de website van Kernoverleg Beesel en haar Toekomst. In het kort komt het stuk over de toekomst van de basisschool erop neer dat de basisschool behouden dient te blijven voor kern Beesel, maar dat het huidige pand aan de Kerkstraat niet voldoet. Ook speelt sinds kort het feit dat er in kern Beesel geen gemeenschapshuis meer (open) is.

Om deze problemen op te lossen wordt er gekeken naar nieuwe huisvesting, waarbij de school, een gemeenschapshuis en eventuele andere voorzieningen samen één pand of complex betrekken. Dit wordt ook wel een multifunctioneel centrum (MFC) genoemd. In het stuk van BiBD worden vijf scenario's genoemd:

  1. Renovatie huidige school gecombineerd met woningbouw.

  2. Nieuwbouw huidige school op het huidige terrein gecombineerd met woningbouw.

  3. Nieuwbouw gekoppeld aan locatie van Sport- en Spelcentrum de Solberg.

  4. Nieuwbouw gekoppeld aan de locatie van de gymzaal.

  5. Nieuwbouw gekoppeld aan de locatie kerk St. Gertrudis.

Hierbij heeft zowel het schoolbestuur zelf als BIBD hun voorkeur uitgesproken voor het laatste scenario. Ook heeft het kerkbestuur aangegeven open te staan voor dit scenario. Bij dit scenario zal er - zoals het er nu naar uitziet - nieuwbouw op de locatie van de huidige pastorie plaats gaan vinden alsook onderkeldering van de kerk zelf.

In eerste aanleg was de Beeselse Lijst zelf ook groot voorstander van dit plan. Ook onderkennen we het feit dat dit scenario zeker de meeste charme heeft. Uit ervaring weten we echter dat het charmantste plan niet altijd het beste plan is. Daarom hebben we hier binnen onze partij en onze fractie uitvoerig over gesproken en gebrainstormd. Hierbij zijn we tot de conclusie gekomen dat we zelf meer heil zien in de scenario's 1 (Renovatie huidige school) en 4 (Nieuwbouw gekoppeld aan de locatie van de gymzaal). Scenario 4 heeft daarbij onze voorkeur, en wel om onderstaande redenen.

Allereerst heeft dit te maken met de locatie. De plek van de huidige gymzaal en het achterliggende veldje bieden voldoende ruimte om zo'n MFC te kunnen realiseren. De ruimte is daarbij in ieder geval een veelvoud van de ruimte die er bij de kerk is (zowel BiBD als de school zien het gebrek aan ruimte bij de kerk ook als een minpunt). Daarnaast is de grond bij en rondom de gymzaal allemaal reeds in handen van de gemeente, dus er zal niets hoeven worden gekocht of gepacht. Het verschil in afstand tot het centrum zien wij hierbij als verwaarloosbaar.

Ten tweede heeft het zelf eigenaar zijn van de locatie bij de gymzaal als voordeel dat er snel begonnen kan worden. Op het gebied van leefbaarheid is tijd een kostbaar goed. Voor de leefbaarheid van kern Beesel moet dit MFC zo snel mogelijk worden gerealiseerd! Indien gekozen wordt voor de locatie kerk verwachten wij dat het een (meer)jarenplan gaat worden, en wel om de volgende redenen:

  • Er moet met het kerkbestuur (eigenaar kerk) tot een overeenkomst gekomen worden. Dit zal volgens ons nog heel wat voeten in de aarde gaan krijgen. Soms zijn dat kleine hobbels, zoals het feit dat het kerkbestuur missen wil blijven organiseren. Maar er zijn ook flinke hobbels, zoals de slechte financiële situatie waarin het bisdom en de parochie zich bevindt. Tel daarbij op dat het kerkbestuur zich in het verleden niet altijd heeft bewezen als betrouwbare partner, zoals bij de plannen voor het museum.

  • We hebben inmiddels meerdere berichten ontvangen van de buurtbewoners van de kerk. Zij maken zich met name (en terecht!) zorgen over het gebrek aan ruimte dat er bij de kerk is voor zo'n MFC. Het meekrijgen van deze buurtbewoners zal veel tijd vergen, en er is een goede kans dat die tijdsbesteding achteraf zinloos blijkt. Ook ligt er in dit geval altijd gerechtsgang op de loer, waar ook veel tijd in gaat zitten.

  • Als uiteindelijk alle lichten op groen zouden komen te staan dan moet de verbouwing zelf nog beginnen. Een verbouwing op de schaal die in dit scenario wordt voorgesteld kan makkelijk langer dan een jaar duren.

Ten derde zorgt kiezen voor de locatie bij de gymzaal ervoor dat enkele prominente panden behouden kunnen worden. Zo zullen de pastorie en het voorliggende parkje niet worden aangetast. Ook biedt dit de optie om de locatie bij de huidige school geheel voor woningbouw in te zetten. Als het aan de Beeselse Lijst ligt blijft het oude gedeelte hierbij zoveel mogelijk behouden. Op die manier behouden we in Beesel drie voormalige schoolgebouwen, wat volgens ons uniek is! Ook de kerk zal in zijn huidige vorm behouden blijven, zonder aanbouw of onderkeldering.

Dit betekent overigens niet dat de Beeselse Lijst geen voorstander is van het herbestemmen van de kerk. Integendeel! We zien dat de kerk in zijn huidige vorm steeds minder bestaansrecht heeft: de bezoekersaantallen lopen gestaag terug. Toch is de kerk materieel erfgoed dat behouden dient te worden. Maar een MFC is volgens de Beeselse Lijst gewoonweg niet de oplossing. Leegstand van kerkgebouwen is echter een probleem dat in het hele land speelt. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed houdt zich hier daarom ook mee bezig en heeft hiervoor de Nationale Kerkenaanpak in het leven geroepen. We hoeven dus zeker niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden om hiervoor tot een oplossing te komen.

Ondanks ons verschil van inzicht zijn we ervan overtuigd dat we samen met BiBD en de school tot een oplossing komen. We blijven de dialoog aangaan en versterken elkaar. Zo werken we samen aan hetzelfde doel: het verbeteren van de leefbaarheid in Beesel!


Door: Job Nijssen