De spagaat die leefbaarheid heet

“De leefbaarheid van Beesel staat onder druk”. Het is een veelgehoorde kreet die de afgelopen jaren is aangezweld in volume. Het is zeker geen loze kreet. Toch is het van belang dat we ons er allemaal van bewust zijn wat leefbaarheid inhoudt.

Er is waarschijnlijk geen begrip dat subjectiever is dan ‘leefbaarheid’. Iedereen verstaat er immers iets anders onder. En eenieder schrijft er weer andere zaken aan toe. Voor de één is leefbaarheid een balletje kunnen trappen op het trapveldje, voor de ander is leefbaarheid rustig wonen zonder dat diezelfde voetbal steeds over de schutting vliegt.

Toch kun je leefbaarheid op bepaalde vlakken zeker vaststellen. Zo zit leefbaarheid hoe dan ook in het behoud van voorzieningen en verenigingen. In Beesel hebben we met z´n allen de afgelopen jaren geconstateerd dat onze voorzieningen en verenigingen onder druk staan. Dat was nog voordat een wereldwijde pandemie de kop op stak.

Wèrm bruuëdjes

De Beeselse Lijst is van mening dat we deze druk kunnen verlichten door het verhogen van het woningaanbod. Meer woningen betekent immers meer inwoners en meer inwoners betekent meer gebruikers voor onze voorzieningen en (potentiële) leden voor onze verenigingen. Dat het verhogen van het woningaanbod hoognodig is blijkt daarnaast uit het feit dat woningen op dit moment als warme broodjes over de toonbank gaan.

De Beeselse Lijst pleit inmiddels al jaren voor het verhogen van het woningaanbod in Beesel-dorp. Toen ruim 10 jaar geleden de prognoses slecht waren deden we dat, toen de woningmarkt aantrok deden we dat, en nu de prijzen door het dak gaan doen we dat.

De motie die voor meer woningen in Beesel moet gaan zorgen die we afgelopen zomer hebben ingediend past in dat straatje. Concreet moet er in het eerste kwartaal van 2021 een voorstel ter grootte van minimaal 15 huurwoningen en minimaal 20 koopwoningen in de kern Beesel liggen. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Fijn woeëne

Woningbouw moet wel naar behoefte worden gedaan. We constateren namelijk dat we een vergrijzend dorp zijn, terwijl er maar weinig woningen zijn die geschikt voor senioren zijn. Dit zijn de zogenoemde levensloopbestendige woningen. Mede hierdoor woont het gros van de senioren in het kerkdorp woont nog in (te) grote woningen.

Dat beseffen die bewoners zelf ook wel: veel van hen hebben aangegeven graag kleiner te willen wonen. Er zijn op dit moment echter domweg geen woningen vrij die voor hen geschikt zijn. Zo houden ze in principe woningen bezet waar de jongere generaties maar al te graag in zouden trekken. We voelen ons hierin gesteund door het gedegen onderzoek dat Blie in Beesel Drakedörp heeft gedaan.

Tegelijkertijd onderkent de Beeselse Lijst dat leefbaarheid niet alleen over voorzieningen en verenigingen gaat. Het is niet wonen an sich. Het is ook het stukje dat wonen fijn maakt. In Beesel zit dat ook in het groen om ons heen, het materieel erfgoed dat ons omringt en de ruimte die we hebben. Het is niet voor niets dat een groot deel van ons dorp in 2009 door het Gelders Genootschap als beschermd dorpsgezicht is aangewezen. Het kunnen genieten daarvan is zeker ook leefbaarheid.

Aaddörp

Af en toe botst het binnen leefbaarheid. Dat zien we nu bijvoorbeeld ook gebeuren aan de Kerkstraat, waar een projectvoorstel is ingediend voor het bouwen van een aantal levensloopbestendige woningen in de ‘paardenwei’ voor Aaddörp. Enerzijds wil je graag “ja” zeggen tegen het bouwen van die woningen, om redenen die hierboven genoemd zijn. Anderzijds moet je je er terdege van bewust zijn dat die bouw pal voor het monumentale Aaddörp plaats gaat vinden. Over een spagaat gesproken.

De Beeselse Lijst snapt de reuring die dit projectvoorstel heeft opgeleverd goed, zeker vanwege het beschermde dorpsgezicht. Toch hebben wij er alle vertrouwen in dat de Beeselse ambtenaren dit cultuurhistorisch belang goed op waarde kan schatten. Dat kan betekenen dat er helemaal niet gebouwd mag worden, of maar op een gedeelte van het perceel. Zeker zal er ook gekeken worden naar de bouwstijl. Die moet uiteraard passen binnen de omgeving.

Besjermp Dörpsgezich

Dat laatste is in het verleden niet altijd even goed gebeurd. Dat is bijvoorbeeld in Aaddörp zelf te zien. Een aantal woningen aan de overzijde van de ‘paardenwei’ vallen architectonisch behoorlijk uit de toon. Toen die woningen zijn gebouwd was daar ook kritiek op, ook omdat het uitzicht vanuit en op Aaddörp werd ontnomen.

Toch zijn die woningen daar destijds gebouwd. Ongetwijfeld heeft iedereen die daar gewoond heeft of nog woont dat altijd met veel plezier gedaan. Ook kunnen wij ons zo voorstellen dat de mensen die daar destijds kwamen te wonen blij waren met de kans die hen geboden werd.

Een recenter voorbeeld is de bouw van het appartementencomplex op de plek van De Aaij Mert. De Aaij Mert wordt ook expliciet genoemd als beeldbepalend voor het beschermd dorpsgezicht in de rapportage in 2009. Toch is deze ook gesloopt ten behoeve van woningbouw. Hierover horen we louter positieve geluiden. Een leegstaand pand heeft immers plaatsgemaakt voor een broodnodig complex dat goed binnen de bouwstijl van ons centrum past. Dat het wel kan geeft de burger moed!

Laefbaarheid make v’r same!

Voor nu is het nog te vroeg voor beslissingen. Als gezegd zal het projectvoorstel intern door de gemeentelijke organisatie worden behandeld. Daar zullen nog een hoop mitsen en maren uit voortkomen. Ook is tijdens het Wooncafé dat afgelopen donderdag (18 februari) werd georganiseerd toegezegd dat bij alle woningbouwprojecten in Beesel de inwoners actief zullen worden betrokken. Dit is volgens de Beeselse Lijst de juiste route. Samen komen we tegemoet aan ieders wensen.

Iedereen heeft immers het recht om in Beesel te mogen wonen. Iedereen heeft het recht om gebruik te maken van de voorzieningen in Beesel. Iedereen mag zich aansluiten bij de verenigingen. Iedereen mag genieten van het groen en het erfgoed. Iedereen draagt bij aan de leefbaarheid van ons kerkdorp!